Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU KURSY.TOSIEOPLACA.PL

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „kursy.tosieoplaca.pl”, działającego pod adresem internetowym www.kursy.tosieoplaca.pl (dalej: „Sklep”). 

 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://kursy.tosieoplaca.pl/regulamin/

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Dwie Głowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Czarnkowska 4 lok. 48, 91-013 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510312, posiadająca NIP: 7262654350, numer REGON: 101776188, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@tosieoplaca.pl. 

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. imię i nazwisko
 2. adres poczty elektronicznej
 3. numer telefonu
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
 5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej)
 6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy lub Umów). 

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. Umowy lub Umów.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

 

oraz

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera. 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego 

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
 • realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia. 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień e-mail 

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Publikowanie opinii o Towarach

 1. imię lub pseudonim;
 2. inne dane zawarte w opinii. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udostępniania opinii o Towarach dostępnych w Sklepie)

 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu opublikowania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność opublikowania opinii).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa zapytań składanych przez Klientów

 1. imię;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. inne dane zawarte w wiadomości do Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. NIP;
 4. numer Zamówienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

 1. imię i nazwisko;
 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 1. imię i nazwisko;
 2. firma;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. adres zamieszkania/siedziby;
 5. numer PESEL/KRS;
 6. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Sklepie

 1. data i godzina odwiedzin; 
 2. numer IP urządzenia; 
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia; 
 4. przybliżona lokalizacja; 
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony w Sklepie;
 7. przeglądane Towary;
 8. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Sklepem

 1. adres IP;
 2. data i czas serwera;
 3. informacje o przeglądarce internetowej;
 4. informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Tworzenie grupy odbiorców na Facebooku, Instagramie, Pinterest lub Google

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku stworzenia grupy odbiorców reklam na Facebooku i Instagramie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu utworzenia grupy odbiorców (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność stworzenia przez Administratora ww. grup).

 

Wyżej wymienione dane osobowe usuwane są niezwłocznie po ukończeniu procesu dopasowania oraz nie są udostępniane osobom trzecim ani innym reklamodawcom.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa profili Administratora w mediach społecznościowych

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. oraz inne dane, które nam podasz np. w wiadomości. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku umożliwienia komentowania treści opublikowanych w mediach społecznościowych oraz udzielania odpowiedzi na otrzymane wiadomości)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komentowania treści opublikowanych na profilach Administratora w mediach społecznościowych oraz otrzymania odpowiedzi na wiadomości przesyłanych na te profile (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dokonywania ww. czynności).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Profilowanie

 

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem m.in.:

 

 1. dostawca systemu do fakturowania;
 2. biuro rachunkowe;
 3. dostawca systemu mailingowego;
 4. dostawca systemu sprzedażowego;
 5. firmy prowadzące magazyn wysyłkowy;
 6. firmy kurierskie;
 7. dostawcy systemów płatności online;
 8. dostawcy narzędzi służących do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);

 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 

 1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

 

RODZAJ PLIKÓW

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA PLIKU

FUNKCJA PLIKU

OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne 

test_cookie

doubleclick.net

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy przeglądarka odwiedzającego akceptuje pliki cookie.

1 dzień

Niezbędne 

CONSENT

google.com

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

2 lata

Niezbędne 

CookieConsent

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

1 rok

Niezbędne 

is_eu

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym podlega europejskim regulacjom w zakresie danych osobowych.

sesyjny

Niezbędne 

showFullPage

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie służy  do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie prezentowania zawartości strony.

sesyjny

Niezbędne 

CONSENT

youtube.com

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

2 lata

Niezbędne 

DEVICE_INFO

youtube.com

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

179 dni

Niezbędne 

Shop5

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

sesyjny

Niezbędne 

cookie_read

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji, czy odwiedzający wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.

2 lata

Niezbędne 

basket

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji iteracji koszyka.

sesyjny

Funkcjonalne

Shoper5_lp-pl_PL

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania ostatnio oglądanych produktów.

1 rok

Funkcjonalne

product_vote_56

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania oceny produktu.

24 godziny

Funkcjonalne

poll_vote_1

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do zapamiętania odpowiedzi na ankietę.

24 godziny

Funkcjonalne

ic

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do szybszego prezentowania zawartości witryny.

sesyjny

Analityczne usługodawcy

shop_utm_source

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook.

90 dni

Analityczne usługodawcy

shop_utm_medium

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook.

90 dni

Analityczne usługodawcy

shop_utm_campaign

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook.

90 dni

Analityczne usługodawcy

shop_sc

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Shoper) służy do weryfikacji efektów kampanii Google lub Facebook.

90 dni

Statystyczne

_ga

google.com

Ten plik cookie służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.

2 lata

Statystyczne

_ga_#

google.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google Analytics) służy do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez odwiedzającego oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.

2 lata

Marketingowe 

_fbp

tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Facebook Pixel) służy do prezentowania odwiedzającemu reklam w ramach serwisu Facebook.

3 miesiące

Marketingowe 

_gcl_au

tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google AdSense) służy do mierzenia skuteczności reklam.

3 miesiące

Marketingowe 

IDE

doubleclick.net

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google DoubleClick) do rejestrowania i raportowania działań odwiedzającego witrynę po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i prezentacji skierowanych do odwiedzającego reklam.

1 rok

Marketingowe 

pagead/landing

doubleclick.net

Ten plik cookie służy do gromadzenia danych o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby zaprezentować bardziej trafna reklamę. Ponadto, pozwala witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

sesyjny

Marketingowe 

fr

facebook.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Facebook Pixel) służy do prezentowania odwiedzającemu reklam remarketingowych w ramach serwisu Facebook.

3 miesiące

Marketingowe 

pagead/1p-user-list/#

google.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Google Ads) służy do gromadzenia danych o zainteresowaniach użytkownika produktami i wydarzeniami na różnych witrynach oraz na temat tego jak użytkownik porusza się między stronami. Jest to wykorzystywane do mierzenia skuteczności reklam oraz przypisywania stronom właściwych proporcji w rozliczaniu reklam. 

sesyjny

Marketingowe 

pagead/landing

google.com

Ten plik cookie służy do gromadzenia danych o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby zaprezentować bardziej trafna reklamę. Ponadto, pozwala witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

sesyjny

Marketingowe 

v3

pinterest.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Pinterest) służy do oznaczania wdrożenia III wersji tagu Pinterest. 

sesyjny

Marketingowe 

_pin_unauth

kursy.tosieoplaca.pl

Ten plik cookie (wykorzystywany przez Pinterest) służy do zbierania unikalnych identyfikatorów użytkowników w celu grupowania działań na wielu stronach w przypadku, gdy niemożliwa jest identyfikacja danego użytkownika.

1 rok

Marketingowe 

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do mierzenia liczby odwiedzających stronę z osadzonym filmem. 

179 dni

Marketingowe 

YSC

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do ustalenia, jakie filmy dostępne na YouTube oglądał odwiedzający. 

sesyjny

Marketingowe 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

nieokreślony (do momentu usunięcia)

Marketingowe 

yt-remote-cast-available

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania. 

sesyjny

Marketingowe 

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

sesyjny

Marketingowe 

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

nieokreślony (do momentu usunięcia)

Marketingowe 

yt-remote-device-id

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

nieokreślony (do momentu usunięcia)

Marketingowe 

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

sesyjny

Marketingowe 

yt-remote-session-app

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

sesyjny

Marketingowe 

yt-remote-session-name

youtube.com

Ten plik cookie (wykorzystywany przez YouTube) służy do przechowywania preferencji odwiedzającego w zakresie oglądania.

sesyjny

 

 7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Polityka obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

 

Copyright © 2021 kursy.tosieoplaca.pl