Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KURSY.TOSIEOPLACA.PL

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „kursy.tosieoplaca.pl” działającego pod adresem internetowym www.kursy.tosieoplaca.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 1. Sklep jest własnością spółki Dwie Głowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Czarnkowska 4 lok. 48, 91-013 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510312, posiadającej NIP: 7262654350, numer REGON: 101776188, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej  – pod adresem: sklep@tosieoplaca.pl;
  2. poczty tradycyjnej  – pod adresem: ul. Czarnkowska 4/48, 91-013 Łódź;
  3. telefonu  – pod numerem: 600 835 157.
 1. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Towarów fizycznych, które mogą być nabywane przez Kupujących;
  2. dostarcza Kupującym Towary cyfrowe;
  3. dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży albo Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent;
 3. Kodeks cywilny  – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Kupujący  – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 6. Licencja – termin zdefiniowany w § 10 ust. 1 Regulaminu
 7. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy;
 8. Niezgodność – rozumie się przez to: 
  1. niezgodność Towaru fizycznego z dotyczącą go Umową (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z dotyczącą go Umową określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo 
  2. niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 9. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 10. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Towar cyfrowy lub Newsletter;
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 13. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 14. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 15. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 16. Towar – Towar fizyczny lub Towar cyfrowy;
 17. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, będąca książką elektroniczną (ebookiem);
 18. Towar fizyczny – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które może nabyć Kupujący, w szczególności produkty i akcesoria barmańskie;
 19. Umowa – Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego lub Umowa o dostarczanie Newslettera; 
 20. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 21. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje odpłatnie dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy; 
 22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Towaru fizycznego dostępnego w Sklepie;
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 25. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 5 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. W przypadku, gdy w ramach tej samej transakcji. Kupujący jednocześnie dokonuje zakupu Towaru fizycznego oraz Towaru cyfrowego, działanie to uznaje się za zawarcie przez Kupującego odrębnych od siebie Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 

§ 5.

Umowa sprzedaży 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru fizycznego i kliknąć opcję „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „do kasy”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);
   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób płatności;
   8. sposób dostawy;
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  7. kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar fizyczny zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru fizycznego:
  1. przesyłka kurierska (InPost lub DPD);
  2. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost.
 3. Płatności za Towar fizyczny Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności PayU;
  2. kartą płatniczą;
  3. przy wykorzystaniu systemu Google Pay, BLIK, PayPO lub PayPal;
  4. gotówką u kuriera.
 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”). 
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 2 Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 2 (dwóch) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

 

§ 6.

Wysyłka Towarów fizycznych

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów fizycznych pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty wysyłki Towaru fizycznego pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar fizyczny.  
 3. Wysyłka Towaru fizycznego następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia: 
  1. zaksięgowania płatności za Towar fizyczny na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Towar fizyczny przed jego dostarczeniem;
  2. otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania płatności za Towar fizyczny przy jego dostarczeniu.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar fizyczny zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży. 
 5. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 6. Jeżeli Towar fizyczny jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar fizyczny w jego obecności. Jeśli paczka Towaru fizycznego jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 7.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru fizycznego przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej. 
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Towaru fizycznego, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia
  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem fizycznym pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar fizyczny Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru fizycznego przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

 

Omnipack Sp. z o.o. (dla Dwie Głowy sp. z o.o. )
Al. Katowicka 66 PL, rampa 40
05-830 Nadarzyn

tel. 600-835-157

mail: sklep@tosieoplaca.pl

 

11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru fizycznego.

12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru fizycznego. 

14. Niezależnie od postanowień ust. 2-13 powyżej, Kupującemu przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru fizycznego przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. 

15. Prawo, o którym mowa w ust. 14 powyżej, przysługuje Kupującemu jedynie wówczas, gdy nabyty przez niego Towar fizyczny nie był przez niego używany oraz nie posiada żadnych uszkodzeń lub śladów użytkowania.

16. Do wykonania przez Kupującego prawa, o którym mowa w ust. 14 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 -13 powyżej.

 

§ 8.

Reklamacje dotyczące Towarów fizycznych

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie: 
  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  2. Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. 
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 8.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  1. naprawy Towaru fizycznego albo
  2. wymiany Towaru fizycznego.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. żądanie naprawy albo wymiany Towaru fizycznego.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  1. naprawy Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru fizycznego;
  2. wymiany Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru fizycznego;
   – jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów. 
 9. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży. 
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  3. odmawia doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru fizycznego oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt. 
 14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który następnie został wymieniony.
 15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru fizycznego, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar fizyczny Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru fizycznego powinno nastąpić pod następujący adres:

 

Omnipack Sp. z o.o. (dla Dwie Głowy sp. z o.o. )
Al. Katowicka 66 PL, rampa 40
05-830 Nadarzyn

tel. 600-835-157

mail: sklep@tosieoplaca.pl

21. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru fizycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9.

Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć opcję „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „do kasy”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);
   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób płatności.
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
  7. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  8. kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Płatności za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności PayU;
  2. kartą płatniczą;
  3. przy wykorzystaniu systemu Google Pay, BLIK, PayPo lub PayPal.
 3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
 7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu ceny Towaru cyfrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami. 
 11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta. 

 

§ 10.

Licencja

 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. 
 3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
 4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego jakimkolwiek osobom innym niż on sam, w tym jego pracownikom i współpracownikom. Udostępnianie Towaru cyfrowego osobom innym niż Kupujący wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji. 
 6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 11.

Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Subskrybenta podczas zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera. W przypadku dokonania przez Subskrybenta czynności wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 
 2. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.  
 3. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnego stanu działalności Sprzedawcy. 
 4. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 5. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 6. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  2. wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej
 7. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 6 powyżej. 

 

§ 12.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących:
   1. Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 
   2. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera. 
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności;
  3. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej. 
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Newslettera.
 15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 18. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 19. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 

 

§ 13.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 14.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://kursy.tosieoplaca.pl/polityka-prywatnosci/

§ 15.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 16.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży i Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

 

§ 17.

Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 maja 2024 r.

Copyright © 2021 kursy.tosieoplaca.pl